Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Menu
Strona głowna  /  Rada Rodziców
Rada Rodziców

Szanowni Rodzice!!!

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym  2021/2022 wynosi :

 

 • 100 złotych za pierwsze dziecko
 • 50 złotych za drugie i kolejne dziecko

 

Składkę można uiszczać w dwóch ratach:

 

 • I rata do 20 listopada 2021r.
 • II rata do 28 lutego 2022r.

 

 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców grupa, która zbierze 100% wpłat do dnia

20 listopada 2021r. otrzyma „grant” w wysokości 500 złotych na potrzeby grupy.

 

 

Wpłat można dokonywać na konto:

 

Bank Spółdzielczy w Łobzie 70 9375 1038 2601 4065 2000 0010

w tytule przelewu proszę podać nazwę grupy oraz imię i nazwisko dziecka

lub u Skarbników poszczególnych grup.

 

 

 

 

UWAGA: Jeśli do dnia 20 listopada 2021r. nie zostanie dokonana

wpłata I raty  dziecko niestety nie otrzyma prezentu

od Rady Rodziców na Mikołajki.

 

Jeśli do dnia 28 lutego 2022r. nie zostanie dokonana wpłata II raty

dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w Dniu Dziecka

organizowanym przez Radę Rodziców.

 

* * * * *

 

RADA RODZICÓW SKŁAD:

Przewodniczący:

 

Katarzyna Dobrowolska- gr. Rybki

 

Zastępca przewodniczącego:

 

Karolina Daniel - gr. Wiewiórki

 

Skarbnik:

 

Agata Wawrzyniak – gr. Biedronki

 

Zastępca skarbnika:

 

Weronika Nadolna – gr. Sówki

 

Sekretarz:

 

Klaudia Krawczyk – gr. Kaczuszki

 

Zastępca sekretarza:

 

Paulina Andrzejczak – gr. Misie

 

Komisja rewizyjna:

 

Daniel Milewicz – gr. Zajączki

Andżelika Pawlak – gr. Motylki

Klaudia Błażejowska-Chałka – gr. Kangurki

 

Pozostałe osoby:

Anna Jabłońska – gr. Tygryski

 Przemysław Hajkowicz – gr. Żabki

 Paula Mosiądz – gr. Jeżyki

                  Julia Waga– gr. Kotki

Iwona Kubów – gr. Pszczółki

Anita Sienicka – gr. Słoneczka

Dorota Bobryk – gr. Liski

 

* * * * *

 

Uchwała Nr 1/21/22

 

Uchwała Nr 1/21/22

Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały

w Łobzie

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie wyboru Rady Rodziców
 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 wraz z późn. zm.)

Rada Oddziałowa Rodziców postanawia:

§ 1

dokonać wyboru  Rady Rodziców

Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie w składzie:

 1. Przewodniczący                      – Katarzyna Dobrowolska
 2. Zastępca Przewodniczącego   -  Karolina Daniel
 3. Sekretarz                                 – Klaudia Krawczyk
 4. Zastępca Sekretarza                 – Paulina Andrzejczak
 5. Skarbnik                                  – Agata Wawrzyniak
 6. Zastępca Skarbnika                 – Weronika Nadolna

       

 

§ 2

Powołać Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Daniel Milewicz

2. Andżelika Pawlak

3. Klaudia Błażejowska-Chałka

 

Członkowie:

 1. Anna Jabłońska
 2. Przemysław Hajkowicz
 3. Paula Mosiądz
 4. Iwona Kubów
 5. Julia Waga
 6. Anita Sienicka
 7. Dorota Bobryk

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz:                                                                     Przewodniczący Rady Rodziców:

Klaudia Krawczyk                                                                   Katarzyna Dobrowolska

 

* * * * *

 

Uchwała Nr 2 /21/22

Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały

w Łobzie

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców

Na podstawie rt. 53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 wraz z późn. zm.)

Rada Rodziców postanawia:

 

§ 1

Zatwierdzić  Regulamin Rady Rodziców

Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie.

 

§ 2

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Tekst Regulaminu podlega opublikowaniu

na stronie internetowej  

Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Łobzie

 

§ 4

Wykonanie  uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Rodziców

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz:                                                                Przewodniczący Rady Rodziców:

Klaudia Krawczyk                                                                   Katarzyna Dobrowolska

 

* * * * *

 

Uchwała Nr 3/21/22

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały

w Łobzie

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie składek rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 50 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(Tekst jednolity:   Dz. U. z 2020r., poz. 1327 wraz z późn. zm.)

Rada Rodziców ustala, co następuje:

§ 1

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola postanawia,

iż Rodzice dzieci  uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 

dokonują opłaty składek na rzecz Rady Rodziców przedszkola,

w wysokości, terminach i zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Środki zgromadzone przez Radę Rodziców przeznaczone są

na wspieranie działalności statutowej Przedszkola.

 

§ 3

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego przedszkola,

skontrolowane przez Komisję Rewizyjną,

zostaje opublikowane na przedszkolnej stronie internetowej  

oraz przedstawione na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w następnym roku szkolnym.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Sekretarz:                                                            Przewodniczący Rady Rodziców:

Klaudia Krawczyk                                                                  Katarzyna Dobrowolska

 

 

załącznik nr 1 do uchwały

Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1

im. Krasnala Hałabały w Łobzie

 z dnia 21 września 2021r.

 

1. Wysokość składki na rzecz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2021/2022 wynosi

 • 100,00 zł ( słownie złotych: sto 00/100 )

za pierwsze dziecko uczęszczające do przedszkola,

 • 50 zł ( słownie złotych: pięćdziesiąt  00/100 )

drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola,

 

2. Składkę należy uiszczać w dwóch ratach:

I          do 20 listopada 2021 r,

II         do 28 lutego 2022 r.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

nr 70 9375 1038 2601 4065 2000 0010

umiejscowiony w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Łobzie

lub bezpośrednio u nauczycielek grup przedszkolnych.

 

* * * * *

 

Uchwała Nr 4 /21/22

Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały

w Łobzie

 

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie przyznania „Grantu pieniężnego”

w roku szkolnym 2021/2022. 

 

 

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1

 

1. Grupa przedszkolna, która zbierze 100 % wpłat

z tytułu składek rodziców w wysokości określonej w uchwale 3/21/22,

w terminie do dnia 20 listopada 2021r., otrzyma „grant pieniężny”

w wysokości 500,00 zł ( słownie złotych: pięćset 00/100 ).

2. „Grant” wykorzystany zostanie na potrzeby grupy.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

      

Sekretarz:                                                            Przewodniczący Rady Rodziców:

Klaudia Krawczyk                                                                   Katarzyna Dobrowolska

 

* * * * *

 

Uchwała Nr 5 /21/22

Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały

w Łobzie

 

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie desygnowania przedstawiciela

do Miejskiej Rady Oświatowej

 

 

Na podstawie art. 53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. , poz. 1327 wraz z późn. zm.)

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1

 

Jednogłośnie desygnować do Miejskiej Rady Oświatowej:

Panią Karolinę Daniel  – Zastępcę Przewodniczącego Rady Rodziców

przy Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały w Łobzie

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

      

Sekretarz:                                                        Przewodniczący Rady Rodziców:

 Klaudia Krawczyk                                                                   Katarzyna Dobrowolska

 

* * * * *

 

Uchwała Nr 6 /21/22

Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały

w Łobzie

 

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie zwolnień z opłat na Radę Rodziców

 

 

Na podstawie art. 53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 wraz z późn. zm.)

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1

 

Jednogłośnie znieść możliwość składania podań

do Rady Rodziców związanych ze zwolnieniem z opłat na Radę Rodziców

 

§ 2

 

Jednogłośnie każdorazowo zwalniać z opłat

na Radę Rodziców wychowanków Domu Dziecka

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

      

 Sekretarz:                                                              Przewodniczący Rady Rodziców:

 Klaudia Krawczyk                                                                  Katarzyna Dobrowolska

 

* * * * *

 

 

Regulamin Rady Rodziców

(aby pobrać Regulamin Rady Rodziców wystarczy kliknąć w link powyżej)

 

* * * * *

 

 

DRODZY RODZICE

                        

No i kolejny bardzo pracowity

ale i bardzo owocny rok szkolny 2019/20120 za nami.

Był to ciężki rok z powodu na panującą pandemię 

za równo dla nas rodziców, naszych pociech

ale i dla wszystkich pracowników przedszkola.

Nie wszystkie pomysły udało nam się zrealizować 

ale jak to mówią co się odwlecze…..

Postanowiliśmy przypomnieć Wam

o działaniach i inicjatywach Rady Rodziców

z mijającego roku. 

 

Ale zacznijmy od początku:

- na początku października mimo deszczu dzielna grupa rodziców,

dzieci i nauczycieli przedszkola

dokonała przegotowania terenu przy ścieżce sensorycznej

 

 

oraz nasadzenia w tym miejscu kwiatów.

 

 

Na wiosnę mogliśmy podziwiać pięknie kwitnące rośliny

- z okazji Dnia Edukacji Narodowej

złożyliśmy wszystkim pracownikom naszego przedszkola życzenia

i wręczyliśmy różyczki.

 

  

 

-   jak co roku przygotowaliśmy uroczyste spotkanie z Mikołajem,

który wszystkim naszym pociechom przyniósł prezenty.

 

  

 

-  zorganizowaliśmy kiermasz bożonarodzeniowy.

Dochód ze sprzedaży ciast pieczonych przez Rodziców

oraz ozdób wykonanych przed Dzieci, panie Nauczycielki i Rodziców

przeznaczyliśmy na zakup nowych naukowych elementów,

które stanęły na przedszkolnym placu zabaw.

 

  

 

-  pod koniec roku wraz z kadrą przedszkola

pożegnaliśmy nasze Małe Hałabałki -

a może już nie takie małe -

które opuszczały mury przedszkola aby zacząć naukę w szkole.

Na nową drogę dzieci otrzymały od nas pożegnalne prezenty. 

Życzymy im wszystkim raz jeszcze POWODZENIA!

 

 

W tym roku szkolny z powodu pandemii

niestety nie udało nam się zorganizować 

wesołego i kolorowego Dnia Dziecka,

podczas którego nasze pociechy miały przygotowaną super niespodziankę.

Jednak nie wszystko stracone 

jeżeli sytuacja na to pozwoli na początku nowego roku szkolnego

zorganizujemy dzieciom, które zostały w przedszkolu

mały „zaległy” Dzień Dziecka.

Szykuje się MEGA niespodzianka 

Wszystkim 6-letnim Hałabałkom,

które zaczęły swoją edukację w szkolę dołożyliśmy pieniędzy

(z rozliczenia dnia dziecka) na prezenty pożegnalne. 

Jeżeli ze względu na epidemię nie będziemy mogli

zorganizować planowanej niespodzianki na pewno zrekompensujemy to dzieciom,

w jakiś inny sposób.

- w czasie wakacji na przedszkolnym placu zabaw

zostały zamontowane nowo zakupione elementy placu zabaw.

Tym razem są to trzy elementy, dzięki którym

nasze pociech przez zabawę będę się uczyć i poznawać świat.

 

 

Wszelkie nasze działania finansowane są 

ze składek płaconych na radę rodziców , 

inicjatyw dodatkowych oraz datków sponsorów,

które przez cały rok staramy się pozyskiwać.

Bardzo dziękuję wszystkim sponsorom i przyjaciołom naszego przedszkola

za ofiarność i wielkie serce,

panu Burmistrzowi Piotrowi Ćwikle i Urzędowi Miasta Łobez

za pomoc w zakupie nowych elementów placu zabaw

a także wszystkim Pracownikom przedszkola oraz Rodzicom,

bez których realizacja i wykonanie naszych planów nie było by możliwe. 

Bardzo chciałam podziękować całej tegorocznej Radzie Rodziców

za owocną współpracę, świetną atmosferę i za to wszystko,

co wspólnie zrobiliśmy dla Małych Hałabałków.

Zachęcam do śledzenia i przyłączania się 

do nas na Facebook’u – Rada Rodziców „Hałabałki” Łobez.

 

POWODZENIA przyszłorocznej Radzie

Asia Śliwa

 

* * * * *

 

DRODZY RODZICE

                        

No i kolejny bardzo pracowity

ale i bardzo owocny rok szkolny 2020/2021 za nami.

Był to kolejny bardzo ciężki rok z powodu nadal trwajacej pandemii

za równo dla nas rodziców, naszych pociech

ale i dla wszystkich pracowników przedszkola.

Nie wszystkie pomysły udało nam się zrealizować

ale jak to mówią co się odwlecze…..

Postanowiliśmy przypomnieć Wam o działaniach

i inicjatywach Rady Rodziców z mijającego roku.

 

Ale zacznijmy od początku:

- na początku roku szkolnego wszystkie grupy przedszkolne

otrzymały w ramach Dnia Dziecka,

którego nie mogliśmy zorganizować w roku wcześniejszym, klocki.

Każda grupa otrzymała aż pięć kartonów.

 

 

- niestety w tym roku nie mogło się odbyć

uroczyste przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

ale mimo to każdy pracownik naszego przedszkola otrzymał różyczkę

oraz życzenia sukcesów w życiu osobistym, jak i zawodowym.

  

-   jak co roku przygotowaliśmy uroczyste spotkanie z Mikołajem,

który wszystkim naszym pociechom przyniósł prezenty.

 

 

- w tym roku szkolny z powodu pandemii

niestety nie udało nam się zorganizować wesołego i kolorowego Dnia Dziecka.

Jednakże wszystkie grupy otrzymały od Rady Rodziców

przepiękne prezenty do zabawy i nauki.

Uśmiechów i radości była co nie miara.

Wszystkim 6-letnim Hałabałkom, które zaczną swoją edukację w szkolę

dołożyliśmy pieniędzy (z rozliczenia dnia dziecka) na prezenty pożegnalne.

 

 

-  pod koniec roku wraz z kadrą przedszkola

pożegnaliśmy nasze Małe Hałabałki

z grup Wiewiórki, Stokrotki, Misie, Motylki, Kangurki

- a może już nie takie małe - które opuszczają mury przedszkola,

aby zacząć nową przygodę w szkole.

Na nową drogę dzieci otrzymały od nas pożegnalne prezenty.

Życzymy im wszystkim raz jeszcze POWODZENIA!

 

 

Wszelkie nasze działania finansowane są

ze składek płaconych na radę rodziców ,

inicjatyw dodatkowych oraz datków sponsorów.

 

            Dla każdego kończy się pewien etap życia

i taki też nadszedł i dla mnie…

Po sześciu latach bycia Przewodniczącą Rady Rodziców

muszę się za wszystkim pożegnać: dziećmi, rodzicami, dyrekcjom, nauczycielami,

wszystkim pracownikami naszego przedszkola oraz sponsorami.

Było mi niezmiernie miło działać na rzecz naszych Hałabałków

z tak cudownymi ludźmi.

Był to czas bardzo bardzo owocny, ale czasem też trudny.

Wiele ciekawych rzeczy oddało nam się zrealizować,

niektóre pozostają tylko w sferze marzeń

a część może dokończy przyszła Rada Rodziców.

Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc, wsparcie, ofiarność,

dobre słowa i wielkie serce, panu Burmistrzowi Piotrowi Ćwikle i Urzędowi Miasta Łobez

za pomoc w realizacji naszych pomysłów,

naszym cudownym sponsorom o wielkich sercach

a także wszystkim Pracownikom przedszkola oraz Rodzicom,

bez których realizacja i wykonanie naszych planów nie było by możliwe.

Bardzo chciałam podziękować wszystkim przedstawicielom Rad Rodziców,

z którymi współpracowałam za owocną pracę, świetną atmosferę i za to wszystko,

co wspólnie zrobiliśmy dla Małych Hałabałków.

A przede wszystkim dziękuję dzieciom za ich uśmiechy,

które dawały siłę do dalszego działania.

Zachęcam do śledzenia i przyłączania się

do nas na Facebook’u – Rada Rodziców „Hałabałki” Łobez.

 

POWODZENIA dla przyszłorocznej Radzie Rodziców

Asia Śliwa

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-09-24