Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Strona głowna  /  Rada Rodziców
Rada Rodziców

DRODZY RODZICE

                        

 

No i kolejny bardzo pracowity

ale i bardzo owocny rok szkolny 2018/2019 za nami.

Dlatego postanowiliśmy przypomnieć Wam o działaniach i inicjatywach

Rady Rodziców z mijającego roku. Trochę tego było!

 

Ale zacznijmy od początku:

 

- z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyliśmy

wszystkim pracownikom naszego przedszkola życzenia

i wręczyliśmy różyczki.

 

 

 

-   jak co roku przygotowaliśmy uroczyste spotkanie z Mikołajem,

który wszystkim naszym pociechom przyniósł prezenty.

 

 

 

-  zorganizowaliśmy kiermasz bożonarodzeniowy.

Dochód ze sprzedaży ciast pieczonych przez Rodziców

oraz ozdób wykonanych przed Dzieci, panie Nauczycielki i Rodziców

przeznaczyliśmy na zakup ścieżki sensorycznej,

która stanęła na przedszkolnym placu zabaw.

 

 

 

-   podczas obchodów Dnia Dziecka oficjalnie otworzyliśmy

50 metrową ścieżkę sensoryczną zakupioną przez Radę Rodziców.

W „akcję wyposażania” poszczególnych odcinków ścieżki 

w materiały przyrodnicze np: kora, szyszki, patyczki czy żwirek

bardzo ochoczo włączyli się rodzice, dzieci oraz wszyscy pracownicy przedszkola.

Wspólna praca i działanie przyczyniło się do powstania

wspaniałego miejsca zabaw dla naszych pociech.

Zabawa ta przyczynia się do usprawnienia motoryki dużej

i rozwoju równowagi naszych dzieci.

Ścieżka pozwala rozwijać wyobraźnie dotykową

oraz stymuluje receptory znajdujące się na stopach.

 

 

 

- w ogrodzie przedszkola im. Krasnala Hałabały

odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka,

zorganizowany po raz kolejny przez Radę Rodziców.

Na terenie wokół budynku przedszkola wyrosło aż 17 tematycznych stanowisk,

takich jak: nauka pierwszej pomocy, malowanie buziek,

zawody sportowe, gra w kręgle, klocki – wafle xxl,

gra w zbijaka, malowanie na foliach i chodnikach,

gigantyczne bańki i wiele innych.

 

 

 

Podczas obchodów nasz pociechy mogły nauczyć się

udzielania pierwszej pomoc, szkolenie z pierwszej pomocy

przeprowadził Oskar Arłukowicz

za co bardzo dziękuję w imieniu rodziców, jak i dzieci.

 

 

 

Część atrakcji była już znana naszym Pociechom z ubiegłych lat,

były również nowości i niespodzianki,

a jak co roku, największą popularnością cieszyły się stoiska ze słodkościami.

W ten wyjątkowy dla Małych Hałabałek dzień

dzieci mogły objadać się lodami, watą cukrową, popcornem

oraz owocowymi szaszłykami obtoczonymi w płynnej czekoladzie.

Bardzo dziękujemy panu Grzegorzowi Moskalowi za przepyszne lody,

które ofiaruje nam rokrocznie z okazji tego szczególnego dnia.

W tym roku każda grupa otrzymała od Rady Rodziców

duże zestawy klocków „konstruktorów”.

Na pewno umilą one czas, który dzieci spędzają w salach

i przyczynią się do poszerzania twórczych możliwości maluchów.

 

W organizację oraz prowadzenie Dnia Dziecka,

podobnie jak w inne inicjatywy Rady Rodziców,

zaangażowało się wielu spośród Państwa, za co raz jeszcze dziękujemy.

Mamy nadzieję, że udaje nam się coraz lepiej realizować 

jeden z naszych celów, jakim jest integracja Rodziców,

Dzieci oraz Kadry przedszkola.

 

-           pod koniec roku wraz z kadrą przedszkola

pożegnaliśmy nasze Małe Hałabałki - a może już nie takie małe -

które opuszczały mury przedszkola

aby zacząć naukę w szkole.

Na nową drogę dzieci otrzymały od nas

pierwszą przedszkolną publikację pt. „ Podróże z Hałabałą”.

Życzymy im wszystkim raz jeszcze POWODZENIA!

 

Wszelkie nasze działania finansowane są ze składek rodzicielskich

oraz datków sponsorów, które przez cały rok Rada Rodziców stara się pozyskiwać.

 

Bardzo dziękuję panu Marcinowi Kowalczukowi

– Usługi Stolarskie

za realizację naszych pomysłów, sponsorom i przyjaciołom naszego przedszkola

za ofiarność i wielkie serce, panu Burmistrzowi Piotrowi Ćwikle

i Urzędowi Miasta Łobez za pomoc w utworzeniu ścieżki

a także wszystkim Pracownikom przedszkola oraz Rodzicom,

bez których realizacja i wykonanie naszych planów nie było by możliwe.

Bardzo chciałam podziękować całej tegorocznej Radzie Rodziców

za owocną współpracę, świetną atmosferę i za to wszystko,

co wspólnie zrobiliśmy dla Małych Hałabałków.

 

Zachęcam do śledzenia i przyłączania się do nas

na Facebook’u – Rada Rodziców „Hałabałki” Łobez.

 

No i życzę POWODZENIA przyszłorocznej Radzie.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców


Joanna Śliwa

 

RADA RODZICÓW SKŁAD:

Przewodniczący:

 

Joanna Śliwa - gr. Wiewiórki

 

Zastępca przewodniczącego:

 

Robert Musiałowski - gr. Misie

 

Skarbnik:

 

Barbara Bińczyk - gr. Kotki

 

Zastępca skarbnika:

 

Dorota Zienkiewicz - gr. Jeżyki

 

Sekretarz:

 

Ewelina Niestoruk - gr. Rybki

 

Zastępca sekretarza:

 

Paulina Maciejczak- gr. Sówki

 

Komisja rewizyjna:

 

Malwina Dziewit - gr. Motylki

Tomasz Mechliński - gr. Biedronki

Anna Sołysiak - gr. Pszczółki

 

 

Pozostałe osoby:

 

Magdalena Chwiałek - gr. Liski

Klaudia Błażejowska - Chałka - gr. Kaczuszki

Przemysław Hajkowicz - gr. Żabki

Anna Rowlands - gr. Słoneczka

Dorota Bobryk - gr. Stokrotki

Anna Piertaszewska- gr. Tygryski

Daniel Milewicz - gr. Zajączki

Agnieszka Krystosiak - gr. Niezapominajki

 

 

Regulamin Rady Rodziców

Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie

 

 

Łobez, wrzesień 2019r.

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Rada Rodziców 

Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Łobzie  

działa na podstawie:

- artykułów 50, 51, 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty

z 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

- art.6a i 9c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

(Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami (Karta Nauczyciela) 

oraz 

- Statutu Przedszkola .

 

§1 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa b

ez bliższego określenia o:

1. „Przedszkolu” należy przez to rozumieć

Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie

2. „Dyrektorze” należy przez to rozumieć

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie

3. „Radzie Pedagogicznej” należy przez to rozumieć

Radę Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie

4. „Radzie” należy przez to rozumieć Radę Rodziców

Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabaływ Łobzie

5. „Organie Prowadzącym” należy przez to rozumieć

jednostkę samorządu terytorialnego, tj. Gminę Łobez.

6. „Organie Nadzoru Pedagogicznego” należy przez to rozumieć

organ nadzoru pedagogicznego Przedszkola ,

to jest Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

 

§2 

Rada Rodziców Przedszkola jest demokratycznie wybraną grupą

reprezentantów wszystkich rodziców dzieci przedszkola.

 

§3

Siedzibą Rady jest budynek 

Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie

przy ulicy A. Mickiewicza 11.

 

§4 

Rada jest organem społecznym i samorządnym,

współdziałającym z: Dyrektorem Przedszkola, Radą Pedagogiczną,

Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego

oraz innymi organizacjami i instytucjami,

wspierającymi realizację statutowych zadań Przedszkola.

 

§5 

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin. 

 

§6 

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny

i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady,

nie dłużej jednak niż do 30 września nowego roku szkolnego.

Członkowie Rady mogą ponownie kandydować w następnych wyborach. 

 

ROZDZIAŁ II

 

WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY PRZEDSZKOLA

 

§7 

1. Rodzice dzieci Przedszkola  wybierają swoich przedstawicieli

w radach oddziałowych w sposób następujący:

a) W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu

każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania grupowe rodziców dzieci,

b) Na zebraniach grupowych rodzice każdej grupy wybierają rady oddziałowe

składające się z trzech rodziców dzieci danego oddziału.

c) W wyborach, o których mowa w podpunkcie b),

jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

d) Wychowawca grupy otwiera w danym oddziale część zebrania

poświęconą wyborom rady oddziałowej i jej przewodniczy.

e) Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy:

· przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej

· przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania

· nadzorowanie przebiegu głosowania

· obliczenie głosów w obecności rodziców, przy pomocy jednego z nich.

Rodzic ten nie może być kandydatem

do rady oddziałowej.

· ogłoszenie wyników głosowania.

f) Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców,

którzy przybyli na pierwsze zebranie.

g) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów

zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów

nie może być mniejsza niż trzech.

h) Osoba kandydująca do rady oddziałowej

musi wyrazić na to zgodę.

i) W głosowaniu bierze udział

tylko jeden rodzic danego dziecka.

j) Głosowanie odbywa się

na przygotowanych kartach do głosowania.

 k) Na karcie do głosowania umieszcza się

w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona

kandydatów.

l) Rodzic, biorący udział w wyborach, stawia znak „X” obok jednego,

dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.

ł) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca

wskazał znakiem X jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje.

m) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów,

którzy uzyskali największe liczby głosów. 

W przypadku, gdy trzecia i kolejna osoba

lub kolejne osoby uzyskają taką samą liczbę głosów,

głosowanie na te osoby zostaje powtórzone. 

Kolejne tury wyborów przeprowadzane są

na tym samym zebraniu, aż do ustalenia

pełnego składu rady oddziałowej.

n) W przypadku zgłoszenia się osób chętnych do pracy w Radzie,

przy akceptacji ogółu rodziców z danej grupy,

dopuszcza się wybory rodziców do Rady bez głosowania.

2. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1,

dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców,

a podpisany przez wychowawcę i członków wybranej

rady oddziałowej w obecności rodziców.

3. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład rady oddziałowej ulegnie zmniejszeniu,

przeprowadza się wybory uzupełniające w tym oddziale,

na zasadach określonych odpowiednio w ust. 1 w terminie

nie przekraczającym 30 dni od dnia zmniejszenia się składu rady oddziałowej.

W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

4. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają

ze  swojego grona osobę, która będzie przedstawicielem w Radzie Rodziców.

Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie,

na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców.

Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie rady oddziałowej

i przekazują za pośrednictwem wychowawcy grupy Dyrektorowi Przedszkola.

5. Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 2 oraz oświadczenie,

o którym mowa w ust. 4, wychowawca danej grupy przekazuje

Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje zebrane protokoły

oraz oświadczenia Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.

6. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje

Dyrektor Przedszkola w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

7. Dyrektor Przedszkola otwiera pierwsze posiedzenie

Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania

przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona

Przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.

8. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady Rodziców ulegnie zmniejszeniu

o przedstawiciela danego oddziału, to dana rada oddziałowa,

działając w pełnym składzie, jest zobowiązana w trybie opisanym w ust. 4,

dokonać wyboru swojego nowego przedstawiciela w Radzie Rodziców

w terminie do 30 dni od dnia ustania członkostwa w Radzie

przez przedstawiciela danego oddziału.

W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

 

§8 

1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub radzie oddziałowej wygasa w przypadku:

a) ukończenia przedszkola przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku,

w którym wychowanek kończy przedszkole,

b) w związku z przeniesieniem dziecka do innego przedszkola,

z końcem miesiąca, w którym to

przeniesienie nastąpiło,

c) zrzeczenia się członkostwa,

d) nie brania udziału w pracach Rady lub odpowiednio rady oddziałowej

bez uzasadnionych przyczyn przez trzy kolejne zebrania Rady,

2. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych

w podpunktach a) do e) stwierdza Rada Rodziców.

3. Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie określonym w §7 ust. 8,

a składu rady oddziałowej zgodnie z §7 ust. 3.

 

ROZDZIAŁ III

 

CELE I ZADANIA ORAZ PRAWA RADY

 

§9 

1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej

i opiekuńczej funkcji Przedszkola. 

2. Do zadań Rady należy w szczególności: 

a) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców

na rzecz wspomagania  realizacji celów i zadań Przedszkola, 

b) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Przedszkola, 

c) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Przedszkola, 

d) udział w realizacji programów nauczania,

wychowania oraz zadań opiekuńczych Przedszkola, 

e) współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

f) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie

kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym, 

g) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych

dla  Przedszkola, zwłaszcza na działalność wychowawczą, 

h) tworzenie klimatu twórczej współpracy

jak najliczniejszej grupy rodziców z Przedszkolem. 

i) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań

Rady na  szczeblu grupowym oraz aktywizacji ogółu rodziców

w działaniach na rzecz grup  i Przedszkola.

3. Do kompetencji Rady Rodziców, należy:

a) występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły,

organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami

i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola

b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

 • programu wychowawczego Przedszkola obejmującego wszystkie treści

i działania o charakterze wychowawczym skierowane

do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,

 • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci

oraz potrzeb danego

środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania

o charakterze profilaktycznym skierowane

do wychowanków, nauczycieli i rodziców,

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności

kształcenia lub wychowania Przedszkola

d) opiniowanie projektu planu finansowego

składanego przez dyrektora przedszkola,

e) uchwalanie corocznego preliminarza rady lub jego zmian,

f) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady,

g) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych

przez regulamin rady rodziców, przepisy

ustawy z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty,

h) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia

oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego

nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu,

o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a lub b,

program ten ustala Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Program ustalony przez Dyrektora Przedszkola obowiązuje do czasu

uchwalenia programu przez Radę Rodziców

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

 

§10 

1.Członkowie Rad Oddziałowych w głosowaniu tajnym

wybierają spośród siebie Zarząd Rady w składzie:

· Przewodniczący,

· Zastępca Przewodniczącego,

· Sekretarz,

- zastępca Sekretarza,

· Skarbnik

- zastępca Skarbnika

2. Rady Oddziałowe  wybierają spośród siebie

komisję rewizyjną. Komisja rewizyjna liczy 2 osoby 

3. Rada Oddziałowa może odwołać Zarząd

lub każdego z jej członków na wniosek:

· Przewodniczącego Rady Rodziców,

· trzech członków Zarządu Rady,

· pięciu członków Rady Rodziców.

4. W przypadku odwołania Zarządu lub dowolnego jej członka,

Rada ma obowiązek powołać nowy Zarząd

lub nowego jej członka na tym samy posiedzeniu.

 

§11 

1. Przewodniczący Rady: organizuje prace rady, zwołuje

i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki

przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady

i protokołowanie jej posiedzeń.

4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę

funduszem gromadzonym przez Radę.

5. Komisja rewizyjna kontroluje: realizację uchwał 

podejmowanych przez Radę Rodziców,

gromadzenie i wydatkowanie funduszy Rady Rodziców.

Komisja rewizyjna składa coroczne sprawozdania

ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

 

§12 

1. Rada spotyka się na zebraniach organizowanych

minimum 3 razy w roku szkolnym.

2. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania

Rady nie później niż w ciągu 10 dni

od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez:

· Dyrektora Przedszkola,

· Organ prowadzący Przedszkole,

· Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem,

· Trzech członków Zarządu Rady,

3. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć

z głosem doradczym rodzice z Rad oddziałowych.

4. Zebrania Zarządu Rady zwołuje jej Przewodniczący,

a w razie jego nieobecności jego zastępca.

5. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania

Rady nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez:

· Dyrektora Przedszkola

· Trzech członków Rady.

6. O terminie zebrania zawiadamia się członków Rady

w sposób zwyczajowo przyjęty,

na 5 dni przed planowanym terminem zebrania.

7. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie,

o którym mowa w punkcie 5, może być dokonane najpóźniej

na jeden dzień przed terminem zebrania.

8. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty

i godziny rozpoczęcia oraz miejsca planowanego zebrania.

 

§13 

Aby posiedzenie Rady było prawomocne musi brać

w nim udział więcej niż połowa członków pełnego składu Rady.

 

§14 

1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie

uchwał poddawanych pod głosowanie jawne.

Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana

zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Rada podejmuje swoje decyzje w głosowaniu jawnym

zwykłą większością obecnych na zebraniu.

 

 

§15 

1. Zebrania Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady.

W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady,

Rada wybiera protokolanta danego posiedzenia spośród osób na nim obecnych.

Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę

w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

2. Każdy członek Rady ma prawo zaznajamiania się

z treścią protokołu zebrania i zgłaszania Przewodniczącemu uwag do treści protokołu.

3. Uwagi, o jakich mowa w punkcie 2, można zgłaszać w ciągu 5 dni,

od dnia udostępnienia protokołu.

Nie zgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu.

Uwagi zgłoszone w terminie są poddawane

pod głosowanie Rady na najbliższym zebraniu.

4. Uchwały Rady numeruje się zgodnie ze wzorem

nr kolejny/dzień/miesiąc/rok szkolny.

5. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

 

§16 

Rada Rodziców jest organem kolegialnym co oznacza,

że decyzje są podejmowane w formie uchwały.

Uchwały sporządzane są w formie odrębnych dokumentów,

zawierających w szczególności:

· tytuł uchwały,

· podstawę prawną,

· tekst uchwały,

· podpis Przewodniczącego.

- podpis sekretarza,

· tytuł uchwały składa się z następujących części:

· oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,

· daty podjęcia uchwały,

· możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.

2. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy,

a w miarę potrzeb także na punkty oraz litery.

 

§17 

Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej

w paragrafie poprzedzającym, są w szczególności uchwały w sprawach:

1. Zatwierdzenia programu wychowawczego Przedszkola

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym

skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,

2. Zatwierdzenia programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów

oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści

i działania o charakterze profilaktycznym skierowane

do wychowanków, nauczycieli i rodziców,

3. Zatwierdzenia lub zmiany Regulaminu Rady,

4. Wyrażenia opinii o programie i harmonogramie

poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Przedszkolu,

5. Wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego

składanego przez Dyrektora Przedszkola.

 

§18 

1. W zebraniach Rady może brać udział,

z głosem doradczym Dyrektor Przedszkola.

2. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane

przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady

lub Zarządu, inne osoby, z głosem doradczym.

 

§19 

Rada stosownie do potrzeb może powoływać komisje problemowe,

których zadaniem jest zwiększenie skuteczności

działania Rady w przedmiotowej sprawie.

 

§20 

Zebrania Rady mają charakter otwarty,

mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice dzieci

i przedstawiciele organów Przedszkola. §21 

Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach,

które mogą naruszać godność osobistą członków społeczności przedszkolnej

lub istotne interesy Przedszkola.

 

§22 

Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Przedszkola

o udział Przewodniczącego Rady lub innych jej przedstawicieli

w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

§23 

Rada może współpracować z radami rodziców innych przedszkoli.

 

ROZDZIAŁ V

 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

 

§24 

1. Rada Rodziców gromadzi środki finansowe z następujących źródeł:

a) dobrowolnych składek rodziców;

b) wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji

i fundacji, do których zwróci się Rada;

c) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę;

2. Wysokość składki ustala się

na pierwszym zebraniu rodziców.

3. Rada może zwolnić z wniesienia składki osoby

w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

4. Składka wnoszona jest jednorazowo, lub w dwóch ratach.

W szczególnych przypadkach mogą to być raty miesięczne lub kwartalne.

5. Terminy, wysokość składki na dany rok

oraz sposób zwolnienia określa każdorazowo uchwała Rady.

6. Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie preliminarza

wydatków Rady opracowanego i zatwierdzonego na dany rok szkolny.

 

 

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW

 

§25 

1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się następująco:

a) organizowanie uroczystości dla dzieci;

b) organizowanie imprez artystycznych (koncertów, teatrzyków, pokazów, itp.)

c) wycieczki;

d) bieżące potrzeby przedszkola – pomoce dydaktyczne,

zabawki, drobne usługi, wydatki administracyjne, sprzęt i wyposażenie;

2. Środki pochodzące z innych źródeł niż składka rodziców mogą być wydatkowane na:

a) zakup zabawek, wyposażenia, sprzętu;

b) uzupełnienie sprzętu ogrodowego i sportowego;

c) zakup środków audiowizualnych;

d) prenumeratę czasopism pedagogicznych,

 

  OBSŁUGA FINANSOWO KSIĘGOWA

ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW

 

§26 

1. Rada Rodziców prowadzi gospodarkę finansową

i rachunkowość według zasad określonych

w ogólnych przepisach o rachunkowości.

2. Fundusze tworzone są z dochodów osiąganych

z zadeklarowanych składek lub innych źródeł wymienionych w § 25.

3. Rada ma wydzielone konto bankowe.

Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby:

Przewodniczącego i Skarbnika

4. Osobą upoważnioną do wydatkowania zgodnie z preliminarzem

środków Rady Rodziców może być Dyrektor Przedszkola.

5. Zgodność i celowość wydatków kontroluje Komisja Rewizyjna

6. Dokumentację księgową, na którą składają się:

dowody wpłat, wyciągi z banku, Książka przychodów i rozchodów

– prowadzi sekretarz.

7. Wnioski o środki z funduszu rady składają:

Dyrektor, Rada Pedagogiczna.

 

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 27

1. Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie

mogą być wprowadzane na wniosek:

· Przewodniczącego Rady Rodziców,

· trzech członków Rady, poprzez podjęcie stosownej

uchwały na posiedzeniu Rady.

2. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie.

 

Uchwała Nr 1/19/20

 

Uchwała Nr 1/19/20

Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały

w Łobzie

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie wyboru Rady Rodziców
 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.)

Rada Oddziałowa Rodziców postanawia:

§ 1

dokonać wyboru  Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1

im. Krasnala Hałabały w Łobzie w składzie:

 1. Przewodniczący                      – Joanna Śliwa
 2. Zastępca Przewodniczącego   -  Robert Musiałowski
 3. Sekretarz                                 – Ewelina Niestoruk
 4. Zastępca Sekretarza                 – Paulina Maciejczak
 5. Skarbnik                                  – Barbara Bińczyk
 6. Zastępca Skarbnika                 – Dorota Zienkiewicz

   

   

  § 2

  Powołać Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Malwina Dziewit

  2. Tomasz Mechliński

  3. Anna Sołtysiak

   

  Członkowie:

1. Magdalena Chwiałek - gr. Liski

2. Klaudia Błażejowska - Chałka - gr. Kaczuszki

3. Przemysław Hajkowicz - gr. Żabki

4. Anna Rowlands - gr. Słoneczka

5. Dorota Bobryk - gr. Stokrotki

6. Anna Piertaszewska- gr. Tygryski

7. Daniel Milewicz - gr. Zajączki

8. Agnieszka Krystosiak – gr. Niezapominajki

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                               

 

                      Sekretarz:   Ewelina Niestoruk                              

                 Przewodniczący Rady Rodziców:   Joanna Śliwa

 

 

Uchwała Nr 2 /19/20

Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1

im. Krasnala Hałabały w Łobzie

z dnia 24 września 2019r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców

Na podstawie 1rt. 53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.)

Rada Rodziców postanawia:

 

§ 1

Zatwierdzić  Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1

im. Krasnala Hałabały w Łobzie.

 

§ 2

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Tekst Regulaminu podlega opublikowaniu na stronie internetowej

 Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Łobzie

 

§ 4

Wykonanie  uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Rodziców

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

    Sekretarz:   Ewelina Niestoruk                              

Przewodniczący Rady Rodziców:   Joanna Śliwa

 

 

Uchwała Nr 3/19/20

Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1

im. Krasnala Hałabały w Łobzie

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie składek rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 50 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

(Tekst jednolity:   Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.)

Rada Rodziców ustala, co następuje:

§ 1

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola postanawia,

  iż Rodzice dzieci  uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 

dokonują opłaty  składek na rzecz Rady Rodziców przedszkola,

w wysokości, terminach i zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Środki zgromadzone przez Radę Rodziców przeznaczone są

na wspieranie działalności statutowej Przedszkola.

 

§ 3

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego przedszkola,

skontrolowane przez Komisję Rewizyjną, zostaje opublikowane na przedszkolnej stronie internetowej  

oraz przedstawione na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w następnym roku szkolnym.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

     Sekretarz:   Ewelina Niestoruk                             

Przewodniczący Rady Rodziców:   Joanna Śliwa


 

 

załącznik nr 1 do uchwały

Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1

im. Krasnala Hałabały w Łobzie

 z dnia 24 września 2019 r.

 

1. Wysokość składki na rzecz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2019/2020 wynosi

 • 100,00 zł ( słownie złotych: sto złotych 00/100 )
 • za pierwsze dziecko uczęszczające do przedszkola,
 • 50 zł ( słownie złotych: pięćdziesiąt złotych  00/100 )
 • drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola,

  2. Składkę należy uiszczać w dwóch ratach:

  I           do 20 listopada 2019 r,

  II          do 28 lutego 2020 r.

  Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

  nr 70 9375 1038 2601 4065 2000 0010

 • umiejscowiony w Banku Spółdzielczym w Goleniowie Oddział w Łobzie

 • lub bezpośrednio u opiekunek grup przedszkolnych.

3. Rodzice będący w trudnej sytuacji finansowej

mogą zostać zwolnieni z opłacania składki na pisemny wniosek składany

do Przewodniczącego Rady Rodziców, za pośrednictwem „Trójek Grupowych”.

Wniosek taki należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 18 października 2019 roku, po tym terminie wnioski nie będą uwzględniane.

 

 

Uchwała Nr 4 /19/20

Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały

w Łobzie

 

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie przyznania „Grantu pieniężnego”

w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 

 

Rada Rodziców postanawia:

§ 1

 

1. Grupa przedszkolna, która zbierze 100 % wpłat

z tytułu składek rodziców w wysokości określonej w uchwale 3/18/19,

w terminie do dnia 20 listopada 2019 r., otrzyma „grant pieniężny”

w wysokości 500,00 zł ( słownie złotych: pięćset 00/100 ).

2. „Grant” wykorzystany zostanie na potrzeby grupy.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

    Sekretarz:   Ewelina Niestoruk                             

Przewodniczący Rady Rodziców:   Joanna Śliwa

 

 

Uchwała Nr 5/19/20

Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały

w Łobzie

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie wyboru Rady Rodziców
 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.)

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie

postanawia:

§ 1

dokonać zmiany jednej osoby w składziePozostałych Członków Rady Rodziców.

Dotychczasowym członkiem była Agnieszka Olszewska gr. Liski,

która na własną prośbę postanowiła odejść z dotychczasowej funkcji.

Rada Rodziców na jej miejsce postanawia

jednogłośnie powołać Magdalenę Chwiałek gr. Liski.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

     Sekretarz:   Ewelina Niestoruk                             

Przewodniczący Rady Rodziców:   Joanna Śliwa


Ostatnia aktualizacja: 2019-09-30