Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Menu
Strona głowna  /  Aktualności
                 
 
                  
  
   "Nie zmuszajmy dziecka do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy,
lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak,
by samo chciało wiedzieć."
                                        Janusz Korczak
 
                
 
 
 
 
Witamy na stronie internetowej
 
Przedszkola Miejskiego Nr 1
im. Krasnala Hałabały
w Łobzie
 
Zapraszamy do wspólnej podróży
przez rok przedszkolny
2021/2022
 
 

Deklaracja dostępności Przedszkola Miejskiego Nr 1

im. Krasnala Hałabały w Łobzie

 

Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie 

zobowiązuje się zapewnić dostępność

swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie

do strony internetowej

Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały  w Łobzie.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą

o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Część plików opublikowanych na stronie

to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf,

które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR),

w związku z czym mogą występować trudności

z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu,

Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu,

redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie

z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

W miarę możliwości będzie to poprawiane,

a także zostaną dołożone starania,

by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.

Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się

z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Osobą kontaktową jest Grażyna Tokarska. Kontaktować się można dzwoniąc pod nr telefonu 39 9174611 lub drogą mailową: sekretariat@pm1-lobez.pl

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 • Przedszkole usytuowane jest w dwóch budynkach połączonych łącznikiem posiadającym  pochylnię.
 • Do budynków prowadzą trzy wejścia od ulicy Mickiewicza, Okopowej i Spokojnej. Wszystkie wejścia dostosowane są dla osób niepełnosprawnych - podjazd dla wózków.
 • Budynek od ulicy Mickiewicza /tzw. stara część/ jest dwupoziomowy, nie posiada windy. Do budynku można wejść od ulicy Mickiewicza oraz ulic Spokojnej i Okopowej. Budynek przy ulicy Spokojnej jest jednopoziomowy, brak schodów, windy.
 • Szerokość drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych częściowo jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
 • W nowszej części przedszkola w głównym holu znajduje się toaleta dla klientów, dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób poruszających się na wózku.
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 • Przed budynkami  znajdują się miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych -  jedno od ulicy Mickiewicza i jedno od ulicy Okopowej.
 • Do budynku jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 
 
Aktualności